Quina és la tasca d’APIV a les «crides a projecte»?

Compartir

Les crides a projecte són un tipus de convocatòria que es duu a terme amb la intenció de triar el professional o professionals que desenvoluparan un treball creatiu concret.

Són una alternativa als concursos especulatius que obliguen tots els concursants a desenvolupar treball ex professo per a poder concursar i que només acaben remunerant econòmicament a un guanyador/a. Són una fórmula que s’ha anat consolidant, sobretot en l’àmbit públic i institucional valencià, perquè la convocatòria es desenvolupa d’una forma més professional i justa per a totes les parts implicades.

En les crides a projecte els participants han d’aportar un portafoli de treballs ja realitzats i un currículum perquè un jurat expert valore les seues candidatures i puga emetre una fallada: el professional o professionals als quals es realitzarà formalment l’encàrrec.

Negociació de les condicions

APIV, en la seua lluita per millorar les condicions del nostre sector, va ser pionera —al costat d’altres associacions afins com la ADCV o ComunitAD— a proposar a les institucions públiques valencianes aquesta tipologia de concurs i des d’aleshores s’ha oferit a col·laborar revisant les condicions de les diferents crides sempre que la institució ho ha sol·licitat o s’hi ha prestat.

Alguns dels aspectes que l’associació tracta de millorar són els terminis, la cessió de drets, el nombre d’adaptacions, etc. No així la dotació econòmica, ja que les associacions professionals, ara com ara, no poden indicar tarifes perquè, segons la Llei de Defensa de la Competència, la recomanació de tarifes podria suposar una fixació de preus, el que atemptaria contra la lliure competència; encara que, en la nostra opinió, aquest extrem deixa indefensos els autors i autores, especialment aquells que inicien la seua marxa professional, en privar-los d’informació orientativa a la qual atindre’s.

En algunes ocasions, i com en quasi tota negociació, no s’aconsegueix la totalitat del que seria desitjable, i totes dues parts solen cedir en algun punt.

Jurats

Les institucions per part seua, solen sol·licitar que un representant d’APIV forme part dels jurats especialitzats de les convocatòries.

Els jurats o comités de selecció d’aquestes crides van començar sent un treball no remunerat, però a dia a de hui cada vegada són més les institucions que remuneren els jurats després que APIV posara de manifest la necessitat de pagar a tots els professionals implicats i lluitara fins a aconseguir que, hui dia, siga així en molts casos.

Quan un jurat no és remunerat l’APIV sol enviar un membre de la seua Junta Directiva, que acudeix voluntàriament; per contra, quan el jurat és remunerat, APIV convida a professionals experts en la matèria, aliens a la junta, perquè hi participen en representació de l’associació.

Difusió

Una vegada redactades les bases finals per part de la institució convocant, amb les modificacions pactades amb l’associació, APIV espera que la institució les publique per a procedir a la seua difusió: 1) de manera interna, enviant la convocatòria als seus associats i associades, 2) de manera pública, publicant-la a la seua pàgina web, i 3) difonent-la públicament a través de les seues xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). 

Finalitzada la sessió del procés de selecció, APIV, en rebre l’acta corresponent, publica la resolució a la seua pàgina web.

Encàrrec

A partir d’aleshores, tot el procés de l’encàrrec (reunió informativa o brífing, formalització de l’encàrrec, calendari, aprovació dels processos d’execució, entrega final i presentació) recau exclusivament en mans de la institució convocant. No obstant això, a vegades APIV pot continuar la tasca d’assessorament en qüestions puntuals, sempre a petició de la institució convocant o del professional seleccionat.

Si eres una institució/organisme/entitat pública o privada, i vols que t’ajudem a llançar una convocatòria de crida a projecte, pots contactar-nos en apiv@apiv.com

Compartir