Crida a projecte imatge gràfica APIV 2024

Compartir

1.- Objecte i finalitat de la convocatòria
L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) organitza una
convocatòria dirigida a professionals de la il·lustració gràfica i/o el còmic, per a
l’encàrrec d’un treball consistent en la realització d’una imatge gràfica de difusió de
l’associació.

Per això, obri aquesta convocatòria a través d’una Crida a projecte que permetrà la
selecció del/la professional que realitzarà aquesta imatge gràfica.

El pressupost per al desenvolupament d’aquest encàrrec és de 1000€ bruts i ademés
de la imatge gràfica s’ha de realitzar les següents adaptacions:

a)Fullet: per a repartir entre socis i sòcies i portar a establecimients especializats.
Conté informació detallada sobre l’associació en el seu revers.

b) Inserció en mitjà d[x]i, difusió de l’associació en revista especialitzada.

c) Slider web – RRSS: aplicació horitzontal per a imatge de portada en el slider de
la web de APIV, en xarxes socials, en algunes comunicacions per newsletter i
documents puntuals.
APIV signarà el corresponent contracte amb la persona o estudi seleccionat/da.
Qualsevol variació o correcció del disseny inicial estarà subjecta a un acord previ entre
les dues parts.

2.- Requisits per participar
Podrà presentar-se qualsevol professional de la il·lustració gràfica i/o el còmic,
associat/da a APIV.
No podran participar en la convocatòria les persones que, encara que acomplisquen els
requisits específics de participació establerts en els apartats anteriors, mantinguen un
deute econòmic amb l’APIV.
És necessari que els candidats estiguen donats d’alta en la IAE a l’hora d’emetre la
corresponent factura i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social
pertinents.

3.- Forma, termini i lloc de presentació de les candidatures
Les persones interessades a participar hauran de presentar una candidatura (inscripció
gratuïta). Per a açò han d’enviar un correu electrònic amb dos arxius tipus PDF
diferenciats:

 • Dossier o book de treballs. Document que arreplegue fins a un màxim de 10 treballs
  específics realitzats fins al moment que estiguen relacionats amb el tema d’aquest
  encàrrec (inserció publicitària, il·lustració en premsa o cartell).
 • Currículum personal o acreditació professional similar de l’empresa.
  La forma de presentació d’aquesta informació serà digital, exclusivament a través de
  la plataforma WeTransfer, adreçada al correu: activitats@apiv.com on s’indicarà al
  camp de missatge: «Crida a projecte Imatge APIV 2024». La recepció correcta de la
  documentació requerida serà confirmada mitjançant la resposta automàtica de la
  pròpia plataforma.

4.- Composició del Comité de Selecció
El Comitè de selecció estarà compost per dos professionals designats per la Junta
directiva d’APIV i un membre de la mateixa.
Coordinarà la reunió un altre membre de la Junta directiva de APIV sense vot.

5.- Constitució i actuació del Comité de Selecció. Criteris de valoració. Decisió
El Comitè de Selecció es constituirà i reunirà el dia 15 de novembre de 2023 i de les
seues decisions s’estendrà acta. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures
presentades per a verificar el compliment efectiu de les condiciones establertes en les
presentes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre la seua admissió definitiva. A
continuació, procedirà a la decisió de la convocatòria, a l’efecte de la qual es valorarà
tant la qualitat dels dossiers de treballs dels participants, com el seu currículum.
Entre totes les candidatures el Comitè seleccionarà aquella que considere més
adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, d’acord con els
criteris següents:

 • Experiència professional
 • Qualitat en treballs desenvolupats
 • Originalitat i creativitat en els resultats
  Una vegada adoptada la decisió, els representants de la Junta directiva de APIV es
  posaran en contacte amb el/la professional o empresa seleccionada per a concretar
  l’encàrrec. S’informarà de les especificacions tècniques i de concepte necessàries
  per a la realització de la imatge. S’establirà un calendari de treball, el sistema de
  comunicació entre APIV i l’autor o autora per a anar perfilant la proposta definitiva, així
  com les dates de lliurament i forma de pagament.
  La decisió del Comitè de selecció es comunicarà a través dels canals de comunicació d’APIV sense perjudici de la seua notificació personal a la/les persona/es seleccionada/des.

6.- Fases de la convocatòria
Aprovades la convocatòria i les bases, es comunicaran de manera interna a tots els
membres d’APIV.

 • Publicació de les bases i inici del període de recepció de les candidatures: 30
  d’octubre de 2023.
 • Fi del termini de recepció de candidatures: 12 de novembre de 2023 a les 23:59h.
 • Reunió del Comitè de Selecció: a partir del 15 de novembre de 2023.
 • Confirmació de la selecció: a partir del 15 de novembre de 2023.
 • Comunicació amb la persona seleccionada per a l’establiment de les condicions
  generals: a partir del 15 de novembre de 2023.
 • Presentació del projecte: gener de 2024.
  La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases.

Compartir