Política de privadesa

Se li informa que les dades personals que ens facilite voluntàriament, a través dels diferents formularis de la web, seran tractats per APIV – ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA, amb domicili en CARRER SANT VICENT MÀRTIR, 24, 7A, 46002, València, que compleix amb les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina web en el qual vostè ens haja facilitat les seues dades.

Les dades facilitades no seran cedits a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal, i es conservaran durant el temps necessari per a atendre la seua sol·licitud, sempre que no ens indique el contrari exercint el seu dret de supressió, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que pogueren derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA no elaborarà perfils sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Així mateix, ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incomplets o hagen deixat de ser necessàries per a la seua finalitat, de conformitat amb el previst en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a apiv@apiv.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent, o directament davant el delegat de protecció de dades. En cas que no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria Protecció de Dades competent,sent aquesta la Agencia Española de Protección de Datos, les dades de la qual estan accessibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA IL·LUSTRACIÓ VALENCIANA adopta les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat corresponents segons la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant açò, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguen causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguen ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.