Legal

Legal

En els casos en què APIV sol·licite als usuaris dades de caràcter personal, seran utilitzades únicament per a la finalitat indicada en la sol·licitud, amb el compromís de no cedir a tercers aquestes dades sota cap concepte i a emmagatzemar-los en lloc segur, garantint la confidencialitat d’aquests. De la mateixa manera, en compliment d’allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre respecte a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari podrà exercitar en qualsevol moment el dret a accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades comunicant-ho via e-mail a l’adreça electrònica apiv@apiv.com, o bé per correu ordinari a l’adreça postal C/ Martínez Cubells, 6-1-1, 46002 València (Espanya).